Møre og Romsdal fylkeskommune inngår samarbeid med Nyweb

Møre og Romsdal fylkeskommune starter høsten 2012 opp et studieløp i samarbeid med Nyweb/UiS der målsettingen er å sette de pedagogisk ansatte i de videregående skolene bedre i stand til å se mulighetene innen bruk av IKT i læring og gi dem en kompetanse som styrker dem i møtet med utfordringer knyttet til å bruke IKT i undervisningen. Fylkeskommunen vil tilby pedagoger i videregående skole nettbaserte moduler á 15 studiepoeng.

 

«Hovudmålet er at etter endt vidareutdanning skal deltakarane ha auka kompetansen innan pedagogisk bruk av IKT og vere betre rusta til å møte dei utfordringane og moglegheitene som den digitale skolen har.», skriver MRFK på sine nettsider.

 

«Det blir plass til cirka 40 lærarar per år i dette tilbodet. Det er mogleg å ta ein modul på haustsemesteret og ein annan modul på vårsemesteret.»

 

 

Mer på fylkeskommunens nettsider om Vidareutdanning IKT og omtale på vår nettsider.