Veiledning, læring og evaluering i en digital skolehverdag

Varighet
1 semester

Studiepoeng
10

Omfang
Deltid

Høsten 2016 startet Nyweb i samarbeid med UiS EVU opp studiet Veiledning, læring og evaluering i en digital skolehverdag" for første gang. For høsten 2017 starter vi nå opp en ny gjennomgang av dette studiet, etter en vellykket første gjennomføring. Interesserte studenter oppfordres til å melde seg på fortløpende.

Om kurset

I denne modulen går vi på spørsmål knyttet til veiledning og veiledningspedagogikk, organisering av læringsprosesser og drøftinger knyttet til eleven som produsent.
Disse spørsmålene har fått ny aktualitet i takt med fremveksten av digitale teknologier som er i stadig endring. Nye muligheter for deltagelse, prosessorientert arbeid og endring av rollen til den lærende i en digital tidsalder er sentrale emner i denne modulen.

Det blir en del praktisk arbeid med ulike digitale verktøy, som blant annet innebærer bruk av ulike funksjoner i de systemene den moderne skolen benytter for å organisere læring digitalt. Såkalte LMS-systemer (Learning Management Systems) som It’s Learning og Fronter er kjent for mange, men også OneNote gjør stadig større inntog i den norske skolen.
Vi går også nærmere inn på andre digitale verktøy for produksjon, samarbeid og deling av tekst, og verktøyene OneNote/Office365 vil bli presentert og jobbet med i praksis.

Oppbygging

Primær presentasjon av modulene i kurset:

  • Læringsteori knyttet til «Hva er veiledning?»
  • Elevens rolle i ulike læringsprosesser, og eleven som produsent og konsument i digitale medium
  • Litteraturformidling i en digital hverdag
  • Bruk av Learning Management Systems, Office 365 og OneNote som pedagogiske rammeverktøy i veiledningsarbeidet
  • Kildekritikk, opphavsrettigheter og lovverk i digitale medier

Hva lærer du

Tematikken og oppgavene som studentene blir presentert for gjennom studieforløpet utfordrer dem på problemstillingene knyttet til de ulike emnene, men med en praktisk målsetting. Meningen er at studentene skal reflektere rundt sentrale begrep fra pensum og sette dette i en praktisk sammenheng med sin egen arbeidshverdag.
Studentene kan også bli utfordret til å drøfte bestemte måter å bruke digitale verktøy på, men også her er målet å knytte dette opp mot konkrete utfordringer i arbeidshverdagen.

Praktisk info

Kurset er i hovedsak nettbasert. Dette innebærer at undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår via Internett. Alle moduler bygger på samme mal og metodikk. Nytt fagstoff legges ut hver uke og vil være en blanding av videoforelesninger/presentasjoner som legges ut suksessivt gjennom semesteret, eller at studentene blir bedt om å gjøre konkrete arbeidsoppgaver.

Det blir arrangert en oppstartsamling og en midtsemestersamling. På oppstartsamlingen vil kursopplegget presenteres, samtidig som det vil være vekt på faglig introduksjon til tematikken. Midtsemestersamlingen vil også bestå av faglige foredrag knyttet opp mot kursinnholdet, i tillegg til diskusjon og presentasjoner av studentenes oppgaver og annet innhold i kurset.

Det er to eksamensoppgaver; én hjemmeoppgave som kan løses gruppevis og som det arbeides med gjennom store deler av semesteret, og én individuell 4- dagers hjemmeeksamen i april 2018. Hver av disse oppgavene teller 50%.

Ved siden av overnevnte arbeidsoppgaver vil det bli lagt opp til mindre, obligatoriske refleksjonsoppgaver gjennom hele semesteret. Disse refleksjonsoppgavene kan handle om alt fra å bidra til en diskusjon i etterkant av en forelesning, diskusjon av pensumlitteratur, til å be om konkrete forslag til hvordan man kan benytte de ulike verktøyene som blir presentert.

Pris

15 600,-

Oppstart

Oppstartsdato er 26. september 2017.
Oppstartsamlingen finner denne gangen sted i Bergen. Nærmere info kommer.
Eksamen: hjemmeeksamen finner sted i april 2018

Påmeldingsfrist

31. august 2017

Påmelding

Faglig ansvarlig

Øystein Sæbø

Øystein er fagansvarlig, foreleser og veileder i Nyweb. Til daglig jobber han som professor ved Universitetet i Agder.

Les mer om Øystein Sæbø

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888