Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid

Varighet
1 semester

Studiepoeng
10

Omfang
Deltid

Høsten 2016 starter Nyweb i samarbeid med UiS EVU opp studiepoenggivende kurs rettet mot skolebibliotekarer i videregående skole. Kurset kan også passe for bibliotekarer i ungdomsskolen, men merk at dette er et studie med hovedfokus på videreutvikling av digital veiledningskompetanse.

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne starte studiet.

Om kurset

Kurset vil drøfte skolebibliotekenes rolle for elevens læringsutbytte som en del av en helhetlig pedagogisk satsing, ved å drøfte hvordan skolebibliotekene bidrar til læring i samarbeid med hva som skjer i klasserommene og elevens egenarbeid. I tillegg vil studiet fokusere på den digitale skolehverdagen, og hvilke muligheter dette gir skolen og bibliotekene til å på best mulig måte bidra til utnyttelse av den digitale læringsarenaen. Her vil studiet legge vekt på hvordan informasjon og veiledning organiseres ved bruk av digitale løsninger, ved bruk av sosiale mediesjangre, og ved bruk av digitale verktøy.

Den digitale utviklingen drøftes i lys av teorier om dannelse, læringsteori og spørsmål om etikk, lov og rett, og bruk av kilder i digitale medier. Gjennom hele kurset vil studentene oppfordres til å reflektere over skolebibliotekenes rolle for elevens læringsarbeid, og hvilke ressurser skolebiblioteket kan tilby elevene og lærerne i en fremtidsrettet læringsarena.

Oppbygging

Modulene i kurset vil være:

 • Fra boksamling til distribuert læringsarena: introduksjon til skolebibliotekenes pedagogiske rolle.
 • Fra Mundaneum til Memex og Web 2.0; en innføring i utviklingen av weben og teknologier for å samle og gjenfinne kunnskaper.
 • Prinsipper, praksis og dokumentasjon for læringsfremmende veiledning, med vekt på skolebibliotekenes rolle.
 • Læringsarbeid med IKT i læreplanene og aktuelle strategidokumenter.
 • IKT og læringsteori.
 • Informasjonskompetanse i en digital tid.
 • Bruk og vurdering av digitale læringsressurser.
 • Digital didaktikk og konsekvenser for lærer- og elevrollen.
 • Grunnleggende ferdigheter i opplæringen.
 • Digitale verktøy: bruksområder, tips og hint.

 

Studentene skal jobbe praktisk med de ulike typene digitale verktøy for veiledning og støtte til elevens arbeid som de blir presentert for. Gjennom oppgavene knyttes disse verktøyene til relevante problemstillinger i egen praksis og forankres i relevant faglitteratur. Det er et sentralt poeng at tematikken i kurset skal være direkte anvendbar i skolehverdagen og for deres rolle i skolebibliotekene, og studentene kan derfor vinkle problemstillingene de blir presentert for i oppgavene.

Hva lærer du

Kurset fokuserer på elevens læringsarbeid, og hvilke rolle skolebibliotekene har i en slik sammenheng. Hovedmålsettingen ved kurset er at deltakerne skal:

”Få økt sin pedagogiske veiledningskompetanse, og være bedre rustet til å møte de utfordringene skolebiblioteket som en framtidsrettet læringsarena har i den digitale skolen, og som en integrert pedagogisk ressurs. Modulene skal bidra til å øke bibliotekarenes pedagogiske og didaktiske kompetanse knyttet til veiledning av elevenes læringsarbeid, i samarbeid med lærerne”

 

Læringsutbytte for deltakerne på kurset er å:

 • Reflektere teoretisk, didaktisk og metodisk rundt informasjonskompetanse i en digital tidsalder, og skolebibliotekenes rolle som medaktør i elevens digitale læringsarbeid.
 • Kjenne til webens utvikling, og forstå hvordan dette påvirker kunnskapsdeling, samarbeid og informasjonskompetanse i dagens skolehverdag.
 • Kunne utvikle sin egen digitale kompetanse, og reflektere rundt bruk av IKT som verktøy for å veilede elevenes læringsarbeid.
 • Gjøres kjent med og kunne bruke ulike kanaler for publisering, organisering av informasjon, og muligheter for å delta i både private og offentlige nettverk på Internett.
 • Det vil både legges vekt på hvordan disse kan brukes av eleven som deltaker i en digital offentlighet, og hvordan de kan brukes som redskaper i læringsarbeidet i en skolehverdag.
 • Drøfte perspektiver på deling som åpnes gjennom bruk av Internett og Web 2.0, og anvendelse av ulike plattformer for deling.
 • Høste erfaring med å presentere, begrunne og gjennomføre prosjekter i samarbeid med lærere og elever som synliggjør skolebibliotekenes rolle i skolen læringsarbeid.

Praktisk info

Kurset er i hovedsak nettbasert. Dette innebærer at undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår via Internett. Alle moduler bygger på samme mal og metodikk. Nytt fagstoff legges ut hver uke og vil være en blanding av korte introduksjonsvideoer, oppgaveløsninger, presentasjon av digitale muligheter, og annet nettbasert innhold.

Det blir arrangert en oppstartsamling og en midtsemestersamling. På oppstartsamlingen vil kursopplegget presenteres, samtidig som det vil være vekt på faglig introduksjon til tematikken. Midtsemestersamlingen vil også bestå av faglige foredrag knyttet opp mot kursinnholdet, i tillegg til diskusjon og presentasjoner av studentenes oppgaver og annet innhold i kurset

Studentene skal jobbe praktisk med de ulike typene digitale verktøy for veiledning og støtte til elevens arbeid som de blir presentert for. Gjennom oppgavene knyttes disse verktøyene til relevante problemstillinger i egen praksis, og forankres i relevant faglitteratur. Det er et sentralt poeng at tematikken i kurset skal være direkte anvendbar i skolehverdagen og for deres rolle i skolebibliotekene, og studentene kan derfor vinkle problemstillingene de blir presentert for i oppgavene.

 

Pris

Kursavgiften per deltager er på 14 600,-
Kursdeltakerne må selv gå til anskaffelse av pensumlitteraturen som brukes i kurset, anslått kostnad for dette er ca. 800 kroner.

Påmeldingsfrist

Ingen ny dato for oppstart er fastsatt.

Meld din interesse

Faglig ansvarlig

Øystein Sæbø

Øystein er fagansvarlig, foreleser og veileder i Nyweb.
I tillegg til dette er han førsteamanuensis innen informasjonssystemer ved Universitetet i Agder (UiA)

 

Les mer om Øystein Sæbø

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888