IKT og klasseledelse 1

Varighet
1 semester

Studiepoeng
15

Omfang
Deltid

Høsten 2015 starter Nyweb opp studiet IKT og klasseledelse 1, i samarbeid med UiS EVU. Kurset er rettet mot lærere i grunn- og videregående skole som er interessert i å vurdere tradisjonell klasseromspraksis opp mot de krav og utfordringer de møter i egen undervisningspraksis.

Om kurset

Klasseledelse med IKT diskuterer klasseledelse og de utfordringer IKT bidrar til i en slik kontekst. Modulen introduserer gode IKT-baserte verktøy og rutiner for organisering av undervisningen. Målet er at lærerne skal kunne analysere og håndtere egne klasserom i lys av sentrale pedagogiske og didaktiske prinsipper, med endrede fysiske og teknologiske forutsetninger.

Lærerne utfordres til å vurdere en tradisjonell klasseromspraksis opp mot de krav og utfordringer de møter i egen undervisningspraksis. For å kunne møte utfordringene i praksisfeltet, utfordres deltagerne til å kartlegge og analysere utfordringer de møter i dagens klasserom, samt å utvikle gode strategier. Det gis en innføring i praktiske metoder som kan anvendes for å skape god læring i dagens klasserom.

Oppbygging

Modulene i kurset vil være:

• Klasseromsledelse før og nå.
• Kunnskapsløftet og IKT som grunnleggende ferdighet.
• Forskning på IKT i skolen.
• Tilstanden i norsk skole.
• Digital dømmekraft og digital kompetanse.
• Det digitale nettsamfunnet den «digitale skolen».
• Digital didaktikk og digital praksis. Fra lærebok til digitale læringsressurser.
• Elevrollen og lærerrollen i den digitale skolen.
• Bruk av sosiale medier og andre digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng.
• Bruk av læringsplattformen for klasseromsledelse.
• Digitale verktøy: tips og hint.
• Utvikling av egen praksis.

Hva lærer du

  • Å kunne identifisere, analysere og finne løsninger på utfordringer knyttet til klasseledelse i IKT-tette klasserom.
  • Å bli kjent med sentrale begreper knyttet til bruk av IKT i læreplanene
  • Å bli  kjent med ulike perspektiv på IKT-kompetanse og -ferdigheter.
  • Å utvikle grunnleggende faglig, didaktisk og metodisk innsikt i egen digital kompetanse for å kunne legge til rette for læringsfremmende bruk av IKT i klasserommet.
  • Å  utvikle gode strategier for håndtering av IKT i klasserommet i henhold til teori og læreplanens fokus på grunnleggende digitale ferdigheter.
  • Å kunne modellere god bruk av IKT og skape refleksjon om god bruk av IKT i læringsprosesser med elever og kollegaer.

Praktisk info

Studiet er et nettbasert studium. Undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår stort sett via internett og websider, e-post og diskusjonsgrupper, med utstrakt bruk av læringplattformen it’s learning. Fagstoff, slik som opplæringsvideoer, artikler og lenker til nettbaserte ressurser formidles via It’s learning.

Det vil bli arrangert en oppstartsamling og en midtsemestersamling. På oppstartsamlingen vil kursopplegget presenteres, samtidig som det vil være vekt på faglig introduksjon til tematikken. Midtsemestersamlingen vil også bestå av faglige foredrag knyttet opp mot kursinnholdet, i tillegg til diskusjon og presentasjon av studentenes oppgaver og annet innhold i kurset.
Kurset avsluttes med en firedagers hjemmeeksamen.

Opptakskrav for videreutdanningen er bachelorutdanning, masterutdanning eller tilsvarende som gir undervisningskompetanse i grunn- og videregående skole.

Pris

Kursavgiften per deltager er på 14 600,-
Kursdeltagerne må selv gå til anskaffelse av pensumlitteraturen som benyttes i kurset. Anslått kostnad for dette er ca. 800 kroner.

Oppstart

Ny oppstartsdato ikke fastsatt. Ta kontakt for mer informasjon.

Påmeldingsfrist

9. august 2015

Meld din interesse

Faglig ansvarlig

Arne Olav Nygard

Arne Olav er fagansvarlig, foreleser og veileder i Nyweb.
I tillegg til dette er han stipendiat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Lesesenteret

Les mer om Arne Olav Nygard

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888