Klasseledelse med IKT i et skolelederperspektiv

Varighet
1 semester

Studiepoeng
Ingen

Omfang
Deltid

Kurset er rettet mot skoleledere i grunn- og videregående skole.

Om kurset

Det vil være fem dagsamlinger, og egenaktivitet mellom samlingene. Innholdet i samlingene kan variere, men under følger en beskrivelse av innholdet ved forrige gjennomførte kurs:

Samling 1: Introduksjon
På introduksjonssamlingen vil Rune Krumsvik, professor ved UiB, drøfte klasseledelse og IKT, blant annet basert på undersøkelser han har gjennomført i Rogaland. I tillegg vil Margreta Tveisme, fagleder ved Nordahl Grieg videregående skole, presentere tiltakene de har gjort knyttet til nettopp klasseledelse og IKT. På denne samlingen vil vi også presentere en konkret oppgave som deltagerne skal arbeide med mellom samlingene. Oppgavens formål er å bidra til at deltagerne får erfaringer ved bruk av nyere Web 2.0 verktøy i eget arbeid, og dermed lære mer om bruk av sosiale medium mer generelt.

Samling 2: Sosiale medier og WEB 2.0
Samlingen vil i større grad ha et praktisk fokus, hvor vi vil presentere og diskutere ulike IKT- baserte verktøy for bruk i klasserommet, mellom kollegaer og elever. Som en introduksjon til dette presenteres ulike perspektiv på sosiale medier, og i hvilken grad dette representerer brudd eller kontinuitet med tradisjonell praksis i skolen. Sentrale begreper diskuteres, slik som Web 2.0, sosiale medium, kontroll versus frihet, og åpning versus stenging av digitale redskap i klasserommet. Fra UiS deltar Arne Olav Nygard, som arbeider med ungdom og digitale media. I tillegg vil Liv Marie Schou bidra med foredrag om bruk av Facebook i skolen. Schou er lektor ved St. Hallvard videregående skole.

Samling 3: Nettbrett og alternativer til PC
På samling tre settes det av tid til arbeid og erfaringsutveksling knyttet til oppgaven deltagerne har arbeidet med underveis. I tillegg vil det også her bli faglig relevante foredrag knyttet til aktuell tematikk, med vekt på skolelederperspektivet. I tillegg vil vi her fokusere på IKT og vurdering, som er en aktuell og sentral utfordring i dagens skole. Arne Olav Nygard, UiS, vil delta og tilrettelegge denne samlingen sammen med relevante ressurspersoner.

Samling 4: Elevperspektiv
På siste samling vil deltagerne presentere oppgavene de har arbeidet med underveis. En slik erfaringsutveksling tilrettelegger for refleksjon knyttet til praksis ved egen skole, og vil bidra til større oppmerksomhet til de gode eksemplene ved andre skoler i fylket. I tillegg vil vi her legge vekt på refleksjon og diskusjon om veien videre, med fokus på konkrete planer og ideer om hvordan tematikken kan nyttiggjøres i det daglige arbeidet ved egen skole. Også denne samlingen vil være ledet av Arne Olav Nygard, UiS, i samarbeid med aktuelle ressurspersoner.

Samling 5: Presentasjon av gruppeoppgaver
Overordnet tema for denne samlingen vil være viet til presentasjoner av gruppeoppgaven som deltagerne har jobbet med i løpet av kursperioden.

Oppbygging

Klasseledelse med IKT i et skolelederperspektiv fokuserer på følgende tema:

 • Klasseromsledelse før og nå.
 • Kunnskapsløftet og IKT som grunnleggende ferdighet.
 • Tilstanden i norsk skole.
 • Det digitale nettsamfunnet og den ”digitale skolen”.
 • Tilrettelegging for en delende og dynamisk kultur i skolen.
 • Bruk av IKT til å støtte læringsnettverk mellom lærere og elever.
 • Deltakelse i nettverk med fagfeller ved bruk av sosiale medier.
 • Digitale verktøy: tips og hint.
 • Det digitale nettsamfunnet og den ”digitale skolen”.

Hva lærer du

 • Digital dømmekraft og digital kompetanse.
 • Digital didaktikk og digital praksis.
 • Om elevrollen og lærerrollen i den digitale skolen.
 • Bruk av sosiale medier og andre digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng.

Praktisk info

Dette er et samlingsbasert kurs, bestående av fem dagsamlinger. Mellom samlingen vil deltagerne arbeide med oppgaven som skal presenteres på sluttsamlingen, og kan også danne utgangspunkt for en felles wiki som vil være et erfaringsdokument å ta med seg i egen skolehverdag.

I tillegg tilbys det videoforelesninger og diskusjonsmuligheter mellom samlingene for å gi en innføring i ulike typer Web 2.0 verktøy og presentere erfaringer og måter å benytte slike verktøy på å egen skolehverdag.

Ved behov tilbys det nettbaserte møter og samlinger for å løse de utfordringer, spørsmål og eventuelle problemer deltagerne måtte stå ovenfor mellom samlingene.


Pris

Pris på forespørsel

Oppstart

Ingen ny oppstartdato fastlagt.

Påmeldingsfrist

Ta kontakt med oss ved interesse for dette studiet.

Meld din interesse

Faglig ansvarlig

Arne Olav Nygard

Arne Olav er fagansvarlig, foreleser og veileder i Nyweb.
I tillegg til dette er han stipendiat og universitetslektor ved Universitetet i Stavanger (UiS), Lesesenteret.

Les mer om Arne Olav Nygard

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888