Vurdering for læring med IKT 1

Varighet
1 semester

Studiepoeng
15

Omfang
Deltid

Kurset er rettet mot lærere i grunn- og videregående skole som er interessert i det overordnede temaet «vurdering for læring». Kurset gir en innføring i mulighetene som ligger i ulike nyere digitale verktøy for å arbeide med læring, med et spesielt fokus på samarbeid og deling, og med en solid forankring i relevant teori og faglitteratur.

Om kurset

Det gis en innføring i måter å organisere kunnskap på digitalt, i tillegg til en rekke tilhørende sosiale mediesjangre og digitale verktøy som i økende grad blir brukt til å reflektere, kommunisere, dele, samarbeide og publisere. Videre presenterer vi ulike perspektiv som kontekstualiserer den digitale utviklingen i drøftinger om dannelse, læringsteori og spørsmål om etikk, lov og rett og bruk av kilder i digitale medier. I tillegg er læreplanens fokus på den digitale vendingen vi står oppe i gjenstand for drøfting. Samlet sett gir dette modulen en innføring i mulighetene som ligger i ulike nyere digitale verktøy for å arbeide med læring, med et spesielt fokus på samarbeid og læring, og med en solid forankring i relevant teori og faglitteratur.

Studentene skal jobbe praktisk med de ulike typene digitale verktøy de blir presentert for. I oppgavene skal de på ulike måter knytte disse verktøyene til relevante problemstillinger i egen praksis og forankre perspektivene og refleksjonene sine i relevant faglitteratur. Det er et sentralt poeng at kunnskapene de tilegner seg skal være direkte anvendbare i skolehverdagen, og studentene kan derfor vinkle problemstillingene de blir presentert for i oppgavene slik at de passer egen virksomhet, for eksempel spesielle fokusområder på enkelte skoler, egne faginteresser, etc.

Denne modulen forholder seg til modulen «Vurdering for læring med IKT 2» på den måten at det i denne modulen er et større verktøyperspektiv. Den andre modulen går videre med et mer konkret og teoretisk fokus på underveisvurdering/vurdering for læring, og konkrete måter å anvende digitale verktøy i dette arbeidet.

Oppbygging

Modulen består av følgende innholdselementer:
• Digital dannelse og digital kompetanse.
• IKT i læreplaner.
• IKT og læringsteori.
• Bruk av vurdering av digitale læringsressurser.
• Digital didaktikk og digital praksis, herunder å designe og lede læringsprosesser.

Hva lærer du

  • Å bli i stand til å ta i bruk ulike presentasjonsformer og -programmer i egen undervisning.
  • Å bli kjent med sentrale begreper knyttet til bruk av IKT i læreplanene.
  • Å bli kjent med ulike perspektiver på IKT og læringsteori.
  • Å utvikle grunnleggende faglig, didaktisk og metodisk innsikt i egen digital kompetanse for å kunne ta den i bruk i ulike fag og emner.

Praktisk info

Studiet er et nettbasert studium. Undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår stort sett via internett og websider, e-post og diskusjonsgrupper, med utstrakt bruk av læringsplattformen It’s learning. Fagstoff, slik som opplæringsvideoer, artikler og lenker til nettbaserte ressurser formidles via It’s learning.
Det vil bli arrangert en oppstartsamling og en midtsemestersamling. På oppstartsamlingen vil kursopplegget presenteres, samtidig som det vil være vekt på faglig introduksjon til tematikken. Midtsemestersamlingen vil også bestå av faglige foredrag knyttet opp mot kursinnholdet, i tillegg til diskusjon og presentasjon av studentenes oppgaver og annet innhold i kurset.

Kurset avsluttes med en firedagers hjemmeeksamen.

Opptakskrav: masterutdanning, bachelorutdanning eller tilsvarende, som gir undervisningskompetanse i den videregående skolen.

 

Pris

Kursavgiften per deltager er på 14 600,-
Kursdeltagerne må selv gå til anskaffelse av pensumlitteraturen som benyttes i kurset. Anslått kostnad for dette er ca. 800 kroner.

Oppstart

Ingen ny oppstartdato fastlagt.

Påmeldingsfrist

Ta kontakt med oss ved interesse for dette studiet.

Meld din interesse

Faglig ansvarlig

Våre pedagoger

Les mer om Våre pedagoger

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888