Vurdering for læring med IKT 2

Varighet
1 semester

Studiepoeng
15

Omfang
Deltid

Dette kurset er en naturlig forlengelse av modulen «Vurdering for læring med IKT 1», og retter seg derfor mot deltagere som har tatt denne tidligere. Det er forøvrig ikke et krav å ha tatt modul 1, og kurset kan tas uavhengig av dette.

Om kurset

Denne modulen vektlegger, i større grad enn modul 1, litteratur og teoristoff som er rettet spesifikt inn mot tanker rundt vurdering for læring. Vurdering for læring med IKT 2 er delt inn i tre hoveddeler:

  1. En introduksjonsdel som presenterer grunnleggende tanker omkring vurdering generelt og vurdering for læring spesielt, og tar sikte på å etablere et felles språk og felles rammer for drøftinger av vurdering.
  2. En del som retter seg mot mulighetene digitale læringsplattformer gir for å jobbe med underveisvurdering.
  3. En del som tar tanken om vurdering og vurdering for læring over i den generelle digitale utviklingen vi står oppe i på weben, og ser på hvordan Web 2.0-verktøy, som wiki, blogg, etc., altså verktøy som ligger åpent ute på weben, og på mange måter utenfor skolens institusjonelle kontroll, kan brukes i arbeidet med læringsstøttende vurdering.

Studentene skal i likhet med den andre vurderingsmodellen jobbe praktisk med verktøyene de blir presentert for, og knytte disse til relevante problemstillinger i egen praksis, og forankre perspektivene og refleksjonene sine i relevant faglitteratur. Faglitteraturen er i denne modulen knyttet spesifikt til diskusjoner om vurdering for læring-kunnskapene studentene tilegner seg skal være direkte anvendbare i skolehverdagen, og de kan derfor vinkle problemstillingen de blir presentert for i oppgavene slik at de passer egen virksomhet.

Oppbygging

I modulen skal studentene arbeide med tilrettelegging av digitalt innhold og bruk av nettbaserte løsninger i vurdering, dokumentasjon og læringsstøttende kommunikasjon.

Studiemodulen består av følgende innholdselementer:

• Det digitale nettsamfunnet og den digitale skolen.
• Bruk og vurdering av digitale læringsressurser.
• Digital didaktikk og konsekvenser for lærer- og elevrollen.
• Eleven som produsent i eget læringsarbeid.
• Digital vurdering i læringsstøttende vurdering.

Hva lærer du

  • Å gjøre deg kjent med elevers bruk av Internett, og kunne reflektere over hvordan dette påvirker lærer- og elevrollen, med følger for faglige og didaktiske vurderinger og valg.
  • Å kunne utvikle sin egen digitale kompetanse og refleksjon rundt bruk av IKT som verktøy for å vurdere og dokumentere elevens læringsprosesser.
  • Å få praktisk erfaring med muligheter i bruk av læringsplattform som pedagogisk rammeverktøy i vurderingsarbeidet.
  • Å reflektere faglig, didaktisk og metodisk omkring dokumentasjon og læringsstøttende vurdering.
  • Å gjøres kjent med, og kunne bruke, ulike kanaler for publisering, organisering av kunnskap og deltakelse i både private og offentlige nettverk på Internett. Det vil både legges vekt på hvordan disse kan brukes av eleven som deltaker i en digital offentlighet, og hvordan de kan brukes som redskaper i vurderingsarbeidet i klasserommet.

Praktisk info

Studiet er et nettbasert studium. Undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår stort sett via internett og websider, e-post og diskusjonsgrupper, med utstrakt bruk av læringsplattformen It’s learning. Fagstoff, slik som opplæringsvideoer, artikler og lenker til nettbaserte ressurser formidles via It’s learning.
Det vil bli arrangert en oppstartsamling og en midtsemestersamling. På oppstartsamlingen vil kursopplegget presenteres, samtidig som det vil være vekt på faglig introduksjon til tematikken. Midtsemestersamlingen vil også bestå av faglige foredrag knyttet opp mot kursinnholdet, i tillegg til diskusjon og presentasjon av studentenes oppgaver og annet innhold i kurset.

Kurset avsluttes med en firedagers hjemmeeksamen.

Opptakskrav: masterutdanning, bachelorutdanning eller tilsvarende, som gir undervisningskompetanse i grunn- og videregående skole.

Pris

Kursavgiften er på 14 600,-
Kursdeltagerne må selv gå til anskaffelse av pensumlitteraturen som benyttes i kurset. Anslått kostnad for dette er ca. 800 kroner.

Oppstart

Ingen ny oppstartdato fastlagt.

Påmeldingsfrist

Ta kontakt med oss ved interesse for dette studiet.

Meld din interesse

Faglig ansvarlig

Våre pedagoger

Les mer om Våre pedagoger

Kontakt oss for spørsmål om kurset

support@nyweb.no
51207888